Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Browser requirements


Theta

Previous | Next

Click on a Greek letter or word to hear it pronounced.

horizontal rule

Θ θ

Fricative

Like th in English thin (late ancient and modern pronunciation)

ἀγαθός

horizontal rule
inscription theta  

In classical Attic really an aspirated tau (click the inscriptional letter at left to hear this)

Like the English initial t in top

horizontal rule